Junta General Ordinària i Extraordinària 2021

Es convoca els senyors accionistes de la Societat «ESCORXADOR SABADELL, SA», a Junta General Ordinària i Extraordinària que se celebrarà en el domicili social el proper dia 12 juliol de 2021, a les 16.00 hores, en primera convocatòria o, si escau, en segona convocatòria, a l’endemà en igual lloc i hora, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovar, si escau, els Comptes Anuals i la proposta d’aplicació de resultats corresponent a l’exercici 2020.
  2. Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan d’Administració de la SocietatDeterminar, si escau, la retribució de l’òrgan d’Administració per al segon semestre del l’exercici 2021 i el primer semestre del l’exercici 2022
  3. Precs i preguntes.

Els senyors accionistes tenen el dret d’examinar, des d’aquesta data, en el domicili social, o sol·licitar el seu enviament immediat i gratuït, tots els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta, de conformitat amb el que preveu l’article 272 de la Llei de societats de capital. Així mateix podran sol·licitar, fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta General o verbalment durant aquesta, les informacions o aclariments que considerin necessaris o formular les preguntes que estimin pertinents, sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia, de conformitat amb el que estableix l’article 197 de la Llei de societats de capital.

Sabadell, a 8 de juny de 2.021.- El President de Consell d’Administració, Sr. Pol Boixeda Rierola.