Junta General Ordinària i Extraordinària 2022

Es convoca els senyors accionistes de la Societat «ESCORXADOR SABADELL, SA», a Junta General Ordinària i Extraordinària que se celebrarà en el domicili social el proper dia 28 de juny de 2.022, a les 16.00 hores, en primera convocatòria o, si escau, en segona convocatòria, a l’endemà en igual lloc i hora, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovar, si escau, els Comptes Anuals i la proposta d’aplicació de resultats corresponent a l’exercici 2.02
  2. Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan d’Administració de la Societat.
  3. Ratificar, si s’escau, l’acceptació de la renúncia al càrrec de President i membre del Consell d’Administració i Conseller Delegat, presentada pel Sr. Pol Boixeda Rierola a la reunió del Consell d’Administració celebrada el passat 25 de febrer de 2.022.
  4. Ratificació i nomenament com a Consellera, de la mercantil ESSAB SERVEIS D’ESCORXADOR, S.L., designada per cooptació en la reunió del Consell d’Administració celebrada el passat 25 de febrer de 2.022.
  5. Determinar, si escau, la retribució de l’òrgan d’Administració per al segon semestre del l’exercici 2.022 i el primer semestre del l’exercici 2.023.
  6. Precs i preguntes.

Els senyors accionistes tenen el dret d’examinar, des d’aquesta data, en el domicili social, o sol·licitar el seu enviament immediat i gratuït, tots els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta, de conformitat amb el que preveu l’article 272 de la Llei de societats de capital. Així mateix podran sol·licitar, fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta General o verbalment durant aquesta, les informacions o aclariments que considerin necessaris o formular les preguntes que estimin pertinents, sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia, de conformitat amb el que estableix l’article 197 de la Llei de societats de capital.

Sabadell, a 26 de maig de 2.022.- El President de Consell d’Administració, la companyia mercantil ESSAB SERVEIS D’ESCORXADOR, S.L., representada per la persona física designada Sra. Maria Àngels Iglesias Vivet.