La present web és la de la ESCORXADOR SABADELL, S.A. (en endavant ESCORXADOR SABADELL), companyia que es dedica al sacrifici, producció i comercialització de productes carnis, entre les marques o noms comercials que utilitza hi ha el de Puigbó. El NIF de la companyia es el número A58012022.
Vostè pot contactar amb la ESCORXADOR SABADELL de la següent manera:

Correu Ordinari:

  • Costa i deu,113
  • Polígon industrial Sud-Oest
  • 08205 Sabadell
  • España

Correu electrònic: recepcio@escorxadorsabadell.com

Telèfon: (+34) 937 106 550

L’ usuari de la web, mitjançant el seu accés i navegació per la mateixa, s’obliga a utilitzar-la de conformitat amb la legislació vigent en cada moment, de les condicions de navegació establertes en la mateixa, a les condicions establertes en el present Avis Legal, així com d’acord amb la moral, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. L’ usuari respondrà davant la ESCORXADOR SABADELL i/o tercers, de qualsevol dany i perjudici que es pogués causar com conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

L’accés i navegació per la present web implica acceptar i conèixer les advertències legals que aquí es recullen. El simple accés no implica l’establiment de cap tipus de relació entre la ESCORXADOR SABADELL i l’usuari.

En el present avís legal es podrà realitzar, en qualsevol moment, les modificacions que la ESCORXADOR SABADELL consideri necessàries, amb independència de la seva finalitat , sempre i quan respecti la normativa aplicable.

La ESCORXADOR SABADELL podrà prohibir l’ accés a la present web a qualsevol usuari que realitzi conductes il·lícites.
L’ usuari de la present web haurà abstenir-se, en tot cas, de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que pugui estar instal·lat en la mateixa.

Tots els continguts presents a la web, entenent aquests a títol enunciatiu i no limitat, els textos, imatges, fotografies, sons, fitxers, logotips, codis font, combinacions de colors, o qualsevol altre element, així com l’estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa web I els programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i utilització es troben subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial que pertanyen a la ESCORXADOR SABADELL o a tercers. En aquest sentit, s’estableix que l’usuari podrà utilitzar-los únicament pel seu ús personal i privat i es compromet a no utilitzar-los amb finalitats comercials ni a la seva explotació, distribució, reproducció, comunicació pública, utilització tècnica d’ enginyeria inversa, o a modificar-los, alterar-los sense la corresponent autorització prèvia per escrit del titular, exceptuant els casos en que legalment estigui permès.

Totes les publicacions, marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en la present web son propietat de la ESCORXADOR SABADELL o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ ús o accés a la web atribueixi a l’usuari cap dret sobre les citades publicacions, marques, noms comercials i/o signes distintius ni sobre cap dels continguts que hi figuren.

Pel present, en el supòsit de la inclusió de les seves dades de caràcter personal al “FORMULARI DE CONTACTE” ofert al Web d’ESCOXADOR SABADELL a efectes de donar compliment als principis de transparència i informació previstos al Reglament Europeu de Protecció de Dades, us informem sobre les garanties que ofereix ESCORXADOR SABADELL, en el tractament de les dades de caràcter personal. En aquest sentit, hem realitzat i mantenim actualitzat el corresponent registre de tractament sobre les dades obtingudes al present portal, la finalitat del qual és respondre sobre les preguntes que se’ns formulin i/o informar puntualment dels nostres productes. Tots els interessats poden exercir els drets daccés, rectificació, limitació, oposició, portabilitat i supressió de les dades. Aquests drets l’hauran d’exercir l’usuari mitjançant una sol·licitud adreçada al correu electrònic: recepcio@escorxadorsabadell.com. A la sol·licitud hauran de figurar: el nom complet de l’usuari, número del Document Nacional d’Identitat o del Passaport i descripció del dret exercitat, es compromet ESCORXADOR SABADELL a contestar en el termini legal previst, l’exercici del dret. ESCOLTADOR SABADELL adoptarà les mesures de seguretat necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats de les bases de dades en què inclogui les dades facilitades pels usuaris, així mateix es compromet a notificar dins del termini establert de qualsevol intromissió que afecta el tractament. En relació amb les dades obtingudes al present portal no seran cedides a terceres empreses. En cas que la companyia designi un Delegat de Protecció de Dades serà indicat en aquest avís de privadesa, en aquest sentit ESCORXADOR SABADELL es reserva el dret de modificar en un futur aquesta política de privadesa. Així mateix, en cas de voler obtenir més informació no dubti en contactar amb nosaltres a través del correu electrònic: recepcio@escorxadorsabadell.com i ampliarem la informació que consideri oportú.

L’ ús de la present web es realitzà per compte i risc de l’usuari . La ESCORXADOR SABADELL no es responsabilitzarà del mal ús que l’usuari pugui fer d’aquesta web.

La ESCORXADOR SABADELL no es responsabilitzarà de les errades i omissions que pogués contenir la present pàgina web ni tampoc serà ni podrà considerar-se responsable per qualsevol dany derivat de l’ús de la web ni per qualsevol actuació realitzada en base a la informació que hi apareix.

La ESCORXADOR SABADELL no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que puguin ocasionar danys o alteracions tècniques en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari. En conseqüència, la ESCORXADOR SABADELL no respon per els danys i perjudicis que els referits elements puguin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Qualsevol qüestió litigiosa o, en general, controvèrsia que pugui succeir en relació amb l’ús d’aquesta web s’haurà de resoldre de conformitat a la legislació Espanyola pels Jutjats i Tribunals de Barcelona, als que les parts es sotmeten de forma expressa i renunciant al propi fur que pugui correspondre, si no es soluciona de mutu acord.

1985 © ESCORXADOR SABADELL, S.A. Tots els drets reservats.