Com és conegut, la generació d’aigües residuals per part dels escorxadors és un dels aspectes relacionats amb el medi ambient més significatiu d’aquestes instal·lacions. La normativa de l’administració fa obligatòria la seva depuració dins d’uns paràmetres determinats, cosa que fa necessàries les estacions depuradores. La funció de l’EDAR seria la de convertir aquesta aigua residual de l’escorxador en aigua apta –no contaminant i lliure de matèries en suspensió o substàncies dissoltes- pel seu abocament a la xarxa pública de sanejament, d’acord amb la llei.

A l’any 2009, a l’EDAR de l’escorxador de Sabadell, es va començar una fase de millora en tots els processos de depuració de les aigües residuals, les quals permeten superar amb escreix els controls de qualitat de l’aigua que si depura i fer l’abocament a la xarxa de sanejament pública. Els resultats de les anàlisis superen folgadament els paràmetres que demana l’Administració i mostren, ens explicava Rafel Ylla, que “podem augmentar la capacitat de producció amb les mateixes instal·lacions que tenim; és a dir, l’EDAR té més capacitat de la que s’utilitza en el dia a dia”.

Escorxador Sabadell disposa d’una instal·lació que, mantenint els paràmetres que demana l’administració, permetria reutilitzar l’aigua depurada en un 40%.