ESCORXADOR SABADELL, S.A.

Es convoca els senyors accionistes de la Societat “ESCORXADOR SABADELL, SA”, a la Junta General Extraordinària que se celebrarà en el domicili social el proper dia 29 de desembre de 2.023, a les 16:00 hores, en primera convocatòria o, si escau, en segona convocatòria, a l’endemà en igual lloc i hora, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

  • I.- Acollir, si escau, la societat al règim especial de tributació de GRUP FISCAL, als efectes d’aplicar el règim de consolidació fiscal amb la resta de les empreses que conformen el grup empresarial.
  • II.- Nomenar, si escau, apoderats de la Societat.
  • III.- Procedir, si escau, al repartiment de dividends de la Societat entre els accionistes.
  • IV.- Precs i preguntes.

Els senyors accionistes podran sol·licitar, fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta General o verbalment durant aquesta, les informacions o aclariments que considerin necessaris o formular les preguntes que estimin pertinents, sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia, de conformitat amb el que estableix l’article 197 de la Llei de societats de capital.

Sabadell, a 28 de novembre de 2.023.- El President de Consell d’Administració, la companyia mercantil COMPANYIA MIRYLAN, S.L., representada per la persona física designada:

Sr. Rafael Ylla Junyent