ESCORXADOR SABADELL, S.A.

Es convoca els senyors accionistes de la Societat “ESCORXADOR SABADELL, SA”, a la Junta General Extraordinària que se celebrarà en el domicili social el proper dia 30 de gener de 2.023, a les 16.00 hores, en primera convocatòria o, si escau, en segona convocatòria, a l’endemà en igual lloc i hora, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

  • I.- Cessar, si s’escau, a tots els actuals membres del Consell d’Administració de la Societat
  • II.- Nomenar, si procedeix als nou membres del Consell d’Administració de la Societat.
  • III.- Precs i preguntes.

Els senyors accionistes tenen el dret d’examinar, des d’aquesta data, en el domicili social, o sol·licitar el seu enviament immediat i gratuït, tots els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta, de conformitat amb el que preveu l’article 272 de la Llei de societats de capital. Així mateix podran sol·licitar, fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta General o verbalment durant aquesta, les informacions o aclariments que considerin necessaris o formular les preguntes que estimin pertinents, sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia, de conformitat amb el que estableix l’article 197 de la Llei de societats de capital.

Sabadell, a 27 de desembre de 2.022.- El President de Consell d’Administració, la companyia mercantil ESSAB SERVEIS D’ESCORXADOR, S.L., representada per la persona física designada:
Sra. Maria Àngels Iglesias Vivet.