POLÍTICA DE MEDI AMBIENT

L’empresa ESCORXADOR DE SABADELL, SA, es tracta d’una companyia amb activitat
d’escorxador, magatzem frigorífic i sala d’especejament. Es tracta d’una empresa
capdavantera del sector carni i és conscient de la importància d’un desenvolupament
sostenible, basant-se en la protecció i conservació de l’entorn.

Una de les nostres inquietuds és l’assegurament del compliment de la legislació vigent i
altres compromisos específics, amb l’objectiu de fer un pas més i establir protocols
propis amb l’aplicació de les MTD (Millors Tècniques Disponibles).

El centre de producció d’ESCORXADOR DE SABADELL, SA es compromet a promoure i a
dur a terme tots els esforços necessaris per reduir i prevenir els possibles impactes
ambientals derivats de les activitats que es desenvolupen, a través de millores contínues
i metes concretes definides al programa ambiental.

La prioritat és l’execució de les eines de gestió, que ens permetin la màxima protecció
del medi i la prevenció d’impactes ambientals en les activitats del dia a dia. El nostre
compromís està basat en:

  • Optimitzar el consum d’aigua, fomentant i afavorint-ne la reutilització.
  • Potenciar el reciclatge i la reutilització de materials.
  • Optimitzar i reduir al màxim els consums energètics derivats de les operacions desenvolupades per la nostra activitat i apostar per obtenir els recursos energètics a partir de fonts renovables.
  • Minimitzar la generació de residus, abocaments d’aigües residuals i emissions atmosfèriques, realitzant un control i seguiment més estricte sobre les nostres activitats.
  • Promoure la implicació i la participació de tots els treballadors a tots els nivells.
  • Complir amb la legislació vigent en matèria de medi ambient, com també els requeriments i les expectatives de les parts interessades.
  • Monitoritzar i informar dels consums de recursos naturals i producció de residus per a la millora continuada.

Per complir tots aquests objectius i per a un desenvolupament més respectuós amb el
medi ambient, ESCORXADOR DE SABADELL, SA ha implantat un sistema de gestió
ambiental basat en la norma ISO 14001:2015, per impulsar la millora ambiental i
respectar el nostre entorn.

Rafael Ylla Juyent
Conseller Delegat